4°C
Bewolkt
« Terug naar overzicht
Gemeente

Veranderende rol van de overheid en beheersen van de kosten

· 637× bekeken

VRIEZENVEEN - De samenleving verandert en veranderingen volgen elkaar steeds sneller op. Tegelijkertijd worden maatschappelijke opgaven complexer. Dit vraagt om een veranderende rol van de gemeente. Steeds meer zal er worden samengewerkt met inwoners, het bedrijfsleven, het onderwijs en maatschappelijke organisaties. “Dit is een bestendige lijn die al sinds een aantal jaren is ingezet,” aldus wethouder Scholten. Het College van burgemeester en wethouders heeft op 30 mei de Kadernota 2018 vastgesteld.

Op langere termijn staat de gemeente er financieel goed voor. Om dit positieve beeld te behouden is er echter wel werk te doen. Binnen de gemeentelijke begroting zit namelijk een groot financieel vraagstuk op het gebied van het sociaal domein. Deze financiële opgave is volgens het college zo groot, dat de oplossing ook op andere terreinen gevonden moet worden. Deze oplossingen zijn in de kadernota opgenomen in de vorm van zogenoemde zoekrichtingen. Binnen deze zoekrichtingen komen alle onderdelen van gemeentelijk beleid aan de orde voor de oplossing van het financieel vraagstuk. Wel kiest het college er voor om de voorzieningen zo goed als dat kan buiten beschouwing te laten.

Zoals gezegd wordt ook binnen het sociaal domein gezocht naar oplossingen van het financiële vraagstuk. In de kadernota is rekening gehouden met een totaal aan maatregelen die in 2018 minstens € 250.000,- zouden moeten opleveren. Dit is niet genoeg zodat het college er voor gekozen heeft om in de kadernota uiteindelijk in 2021 € 500.000,- op te nemen binnen het sociaal domein. Met deze maatregelen én de maatregelen binnen de zoekrichtingen is het financieel eindplaatje in 2021 positief.

In de bedrijfsvoering wordt blijvend gezocht naar samenwerkingsmogelijkheden om de dienstverlening te verbeteren, maar ook om minder kwetsbaar te zijn en kwaliteit te verbeteren. Ook de beheersing van kosten is hierbij een criterium.

Nieuwe rol gemeente en beheersing kosten
Het maken van keuzes die invulling geven aan de veranderende rol van de gemeente en het beheersen van kosten op termijn zijn voor het College van burgemeester en wethouders de rode draad voor de Kadernota 2018. “Deze uitgangspunten hebben geleid tot de onderwerpen die we de komende jaren met elkaar willen uitvoeren,” aldus wethouder Scholten. “Daarom is ook beperking van de kosten noodzakelijk.” In de kadernota 2018 worden de kaders beschreven voor de begroting 2018.
De voorstellen in de Kadernota moeten uiteindelijk leiden tot een sluitende begroting. Voor de jaren 2018, 2019 en 2020 is er op dit moment nog een tekort. Scholten: “Omdat deze tekorten feitelijk incidenteel van aard zijn richten wij ons met name op de langere termijn. De problematiek van het sociaal domein wordt aangekaart met andere gemeenten bij de provincie en het rijk.” De meicirculaire, de brief waarin staat hoeveel geld er voor verschillende onderwerpen vanuit het rijk aan de gemeenten wordt verstrekt, is nog niet verwerkt in de kadernota. Deze is momenteel nog niet ontvangen. De uitkomsten hiervan worden zo spoedig mogelijk aan de gemeenteraad verzonden.

Besluitvorming
De gemeenteraad heeft nu de gelegenheid om met wijzigingsvoorstellen te komen. Deze voorstellen landen uiteindelijk in de programmabegroting 2018. De gemeenteraad besluit over de Kadernota 2018 op 11 juli aanstaande. Daaraan voorafgaand wordt op 22 juni om 19.30 uur een openbare hoorzitting gehouden. De locatie en het aanvangstijdstip van de vergaderingen wordt gepubliceerd op www.twenterand.nl en in Gemeentecontact.

 
Bekijk het volledige archief ›
soccerball.png

Topscorer met het voetbalnieuws

Benieuwd naar het laatste voetbalnieuws? Iedere week houden we je op de hoogte. Je leest het op Delta FM.nl.

Naar voetbalnieuws ›
pb000018.jpeg

Uit je dak met de Single Top 30

Luister a.s. zaterdag ook weer naar alle hits uit de Single Top 30, met op het halve uur het Entertainmentnieuws.

Ga naar de hitlijst ›