4°C
Bewolkt
« Terug naar overzicht
Politiek

VVD stelt vragen over ontraden VVD motie “Toezicht Provincie Overijssel”

· 1056× bekeken

VRIEZENVEEN - In de raadsvergadering van dinsdag 19 april 2016 werd door de VVD een motie over het interbestuurlijk toezicht door de provincie Overijssel ingediend. Na schorsing gaf de portefeuillehouder Cornelis Visser de raad aan deze motie te ontraden. Hij gaf hier overigens geen verdere argumenten voor aan. De VVD heeft over de beweegredenen, maar vooral over de mogelijke consequenties voor de toekomst van dit ontraden een aantal vragen. Door het advies richting de raad en de reacties van collega partijen hebben we besloten deze motie in te trekken en onze vragen op dat moment niet te stellen. Wij hebben er dus bewust voor gekozen hierover nadere schriftelijke vragen te stellen.

De provincie heeft beoordeeld dat het totaalbeeld voor Twenterand oranje is, zoals door het college ook wordt toegegeven in haar brief van 29 maart 2016. In de motivering van de provincie voor deze code oranje wordt o.a. het volgende aangegeven: “Het meerjarenperspectief toont tekorten” Een volgende constatering luidt: “De risico’s die hiermee samenhangen zijn niet inzichtelijk gemaakt. Ook zijn de risico’s die samenhangen met het niet uitvoeren van activiteiten onvoldoende in beeld gebracht.” Op het gebied van ruimtelijke ordening: “”Dat noodzakelijk toezicht niet wordt uitgevoerd. Het is onvoldoende inzichtelijk gemaakt welke risico’s Twenterand mogelijk loopt.”

In de motie heeft de VVD deze constateringen als volgt verwoord en samengevat:

• Met name het meerjarenperspectief tekorten vertoont:
• Er nadrukkelijk door de provincie Overijssel wordt geconstateerd dat de risico’s die de gemeente Twenterand loopt onvoldoende inzichtelijk worden gemaakt/in beeld worden gebracht;

Dit heeft vervolgens in de motie van de VVD geleid tot de volgende extra opdrachten richting het college:

• Als onderdeel hiervan de risico’s die de gemeente Twenterand loopt niet alleen specifiek te benoemen maar tevens de financiële gevolgen hiervan inzichtelijk te maken;
• In begrotingen PM posten tot een minimum te beperken;
• De algemene risico reserve slechts aan te spreken als aan alle vastgestelde voorwaarden wordt voldaan;
• Geconstateerde tekorten of financiële tegenvallers niet alleen te benoemen maar dit tevens vergezeld te doen gaan van een dekkingsvoorstel;


Vraag 1:
Aangezien de portefeuillehouder namens het college niet heeft aangegeven het niet eens te zijn met de motivering van de provincie om Twenterand code oranje te geven gaan wij er van uit dat hij zich hier in kan vinden. De VVD heeft in haar motie deze constateringen overgenomen en samengevat. Kan de portefeuillehouder aangeven wat er niet klopt aan de twee door de VVD overgenomen constateringen en waarom deze kennelijk mede geleid hebben tot het ontraden van de VVD motie?

Vraag 2:
De vier opdrachten die de VVD heeft verwoord in de motie zijn in feite slechts herhalingen van toezeggingen die eerder bij andere onderwerpen al zijn uitgesproken door het college richting de gemeenteraad. Hierbij zijn ook andere collegeleden betrokken geweest. Kan de portefeuillehouder ons uitleggen waarom hier eerder gedane toezeggingen nu plotseling worden ontraden?

Vraag 3:
Een motie op dezelfde avond ingediend door het CDA handelende over hetzelfde onderwerp werd door het college overgenomen. Aangezien in de motie van de VVD de complete inhoud van deze ingediende motie van het CDA letterlijk werd overgenomen, kan het ontraden van de VVD motie uitsluitend zijn ontstaan door de toevoegingen die de VVD heeft aangebracht er waarover de vragen 1 en 2 gaan. Naar de mening van mijn partij kunnen deze toevoegingen echter niet de werkelijke reden zijn zoals door ons reeds is beargumenteerd. Is er mogelijk een andere reden, waarmee de VVD op dit moment niet bekend is, die heeft geleid tot het collegestandpunt ontraden?

Vraag 4:
Welke consequenties voor de toekomst heeft dit ontraden op eerder gedane toezeggingen?

1) Houdt dit in dat we risico’s niet langer gaan benoemen of de financiële gevolgen hiervan niet inzichtelijk gaan maken?
2) Gaan we er weer een gewoonte van maken PM posten op te nemen in begrotingen?
3) Gaan we de algemene risico reserve aanspreken zonder ons te houden aan de gestelde voorwaarden?
4) Gaan we de tekorten of tegenvallers benoemen zonder hiervoor met een dekkingsvoorstel te komen?

Graag een uitgebreid antwoord op elk van de vier onderdelen van deze vraag, want voor de VVD zijn dit cruciale zaken die mijn partij ook niet voor het eerst aan de orde stelt.

Vraag 5:
Blijft de portefeuillehouder achter zijn advies richting de raad staan de VVD motie te ontraden of kan hier mogelijk sprake zijn van voortschrijdend inzicht ingegeven door deze schriftelijke vragen?

 
Bekijk het volledige archief ›
soccerball.png

Topscorer met het voetbalnieuws

Benieuwd naar het laatste voetbalnieuws? Iedere week houden we je op de hoogte. Je leest het op Delta FM.nl.

Naar voetbalnieuws ›
pb000018.jpeg

Uit je dak met de Single Top 30

Luister a.s. zaterdag ook weer naar alle hits uit de Single Top 30, met op het halve uur het Entertainmentnieuws.

Ga naar de hitlijst ›