4°C
Bewolkt
« Terug naar overzicht
Gemeente

Vragen GBT over het Punt beantwoord door de gemeente

· 1704× bekeken

VRIEZENVEEN - De gemeente heeft de vragen van het GBT over het Punt beantwoord. De antwoorden zijn toegevoegd bij de vragen.

GemeenteBelangen Twenterand [GBT] heeft kennis genomen van de memo met cijfers en bijlagen d.d. 2 oktober 2015 van de Raad van Toezicht en de interim-bestuurder van Het Punt te Vroomshoop.
Na bestudering van de raadstukken van 2 jaar geleden en datgene wat nu beschikbaar is gesteld, blijkt dat het college een exploitatiebegroting in 2013 heeft overgedragen aan de stichting Activiteitencentrum Vroomshoop (nu: Het Punt), die met name aan de inkomstenzijde is opgepoetst op de onderdelen horeca en theater. Tevens is er geen of in ontoereikende mate rekening gehouden met extra investeringen en de hoogte ervan in met name de horeca, keuken en theater.

In de gepresenteerde exploitatiebegroting is het college uitgegaan van een pachter voor de horeca, die tevens zou investeren in de inrichting. De realiteit heeft heel anders uitgepakt. Kennelijk was er geen plan B. Hierdoor heeft de RvT van Het Punt zo’n kwart miljoen euro zelf moeten investeren en dit was niet begroot. Naast het overdragen van een theater zonder fysieke inhoud (kosten rond de 2,3 ton) betekende dit extra eenmalige kosten van bijna 4,6 ton.

We hebben hierover en over de toegezonden stukken van d.d. 2 oktober 2015 de volgende vragen:

Vraag 1
Op basis van welk haalbaarheidsonderzoek heeft het college gemeend een geconsolideerd exploitatieoverzicht aan de gemeenteraad te presenteren op 5 februari 2013, waarover een maand later een besluit is genomen? We verzoeken om onderscheid aan te brengen in de bouw en de exploitatie?

Antwoord vraag 1:
zie bijlagen. Het exploitatieoverzicht is destijds opgesteld met de verkregen input van ABC bouwmanagement en ICS. Voor de volledigheid hebben wij het raadsvoorstel van februari 2013 bijgevoegd.

Vraag 2
Op basis van welke gegevens meende het college dat voor de horeca een pachter zou komen? Is het college door ervaringsdeskundigen / horeca-echtpaar Spoor er juist op gewezen dat het ‘collegeplaatje’ inzake horeca onrealistisch was? Waarom is niets met deze informatie gedaan?

Antwoord vraag 2:
Mijande Wonen heeft als eerste een voorzet gegeven voor de exploitatie van het horecadeel. Zij heeft zich laten adviseren door een horecaondernemer. In het raadsvoorstel van 12 november 2010 hebben wij de gemeenteraad hierover in geïnformeerd. Ook de gemeente heeft zich, na het overnemen van de voorbereidingen van het activiteitencentrum, laten adviseren door een horecadeskundige en door ABC Bouwmanagement. De hoogte van de mogelijke pacht voor het horecadeel is in dit traject door de gemeente aanzienlijk in neerwaartse zin bijgesteld.

Vraag 3
In de gemeenteraad van 12 maart 2013 heeft het college bij monde van portefeuillehouder Binnenmars aangegeven dat het voormalige gebouw van de Bibliotheek aan het Vredesplein wel binnen 1½ jaar van de hand gedaan zou worden. Uit onze informatie blijkt dat dit nu na 2½ jaar nog steeds niet is gebeurd. Aangezien in de berekeningen daar wel vanuit is gegaan zijn wij benieuwd wat de stand van zaken is met betrekking tot dit pand? En wat betekent het niet “van de hand doen” van dit pand aan extra jaarlasten?

Antwoord vraag 3:
De opbrengst uit verkoop van de bibliotheek is niet ingebracht in de exploitatie van het activiteitencentrum. De verkoopprijs valt toe aan de bibliotheek.

Vraag 4
De meerkosten voor Het Punt in de gemeentelijke begroting bedragen € 131.665. De jaarlijkse lasten van het MCC komen per 2016 te vervallen ad € 18.500. Behoort dit dan niet verrekend te worden met de meerkosten van Het Punt, waardoor het bedrag structureel uitkomt op € 113.165 per jaar? U heeft dit namelijk wel gedaan bij de gymzaal en sporthal De Stobbe.

Antwoord vraag 4:
De lasten van het MCC waren een tijdelijke post in de begrotingen van 2013 en 2014.

Vraag 5
De verrekenbare BTW heeft positief uitgepakt. In plaats van 50% is voor 90% verrekenbaar wat heeft geleid tot een extra teruggave. Echter deze teruggave is verdampt door de (genoemde) meerkosten in de bouw en inventaris. Vanwege de herzieningstermijn van de Belastingdienst, hoe risicovol is het dat de 90% in stand blijft?

Antwoord vraag 5:
In november 2013 is de verantwoordelijkheid voor realisatie en exploitatie van het activiteitencentrum overgedragen aan de daarvoor opgerichte stichting. Nadien is gebleken dat de verrekenbare BTW aanzienlijk voordeliger uitpakt dan (veiligheidshalve) was aangenomen in het voortraject. Het voordeel is ten goede van de stichting gekomen. Bepalen hoe om te gaan met het inzetten van dit voordeel was en is aan de stichting.

Vraag 6
Is er in verband met de begeleiding van de bouw van Het Punt, gezien de benodigde expertise, inzet gepleegd door een projectleider? Zo ja, wie heeft dit bekostigd en om welk bedrag gaat dit?

Antwoord vraag 6:
Zowel bij de voorbereiding als de realisatie is door ABC Bouwmanagement ondersteuning verleend. Dit bureau heeft voor de stichting de projectleiding verzorgd tijdens de realisatiefase van het gebouw. Evenals de kosten van de architect en van andere adviseurs vormen deze kosten een onderdeel van de totale realisatiekosten.

Vraag 7
Wij nemen bij een dusdanig bouwproject aan dat er sprake is van een startkapitaal voor de RvT van Het Punt. Is dat hier gebeurt? Zo ja, hoe hoog was dit startkapitaal en op welke wijze is de hoogte ervan tot stand gekomen? Was de hoogte van het startkapitaal realistisch? Is dit toereikend gebleken? Op welke wijze is dit beschikbaar gesteld aan Het Punt?

Antwoord vraag 7
:
Voor de financiering/dekking van de realisatie van het activiteitencentrum zijn eenmalige middelen beschikbaar gesteld, zijnde Cogas € 2.000.000,-- , gereserveerd onderhoud voor Oranjeplein en De Stobbe € 600.000,-- en beschikbare kredieten € 335.000,--. Dit alles is verwoord in het raadsvoorstel van februari 2013 en beschikbaar gesteld en is een lening / hypotheek verstrekt aan de stichting. In de genoemde lening / hypotheek was een bedrag van € 50.000,00 opgenomen als startkapitaal. De totale hypotheek ten laste van de stichting bedraagt € 4.400.000,--.

Vraag 8
Wat is jaarlijks gebudgetteerd voor de reserve onderhoud? En is er een bedrag voor aanloopverliezen vastgesteld? Toelichting verzocht bij zowel ‘ja’ als ‘nee’.

Antwoord vraag 8:
In de exploitatieberekeningen is een jaarlijkse post van € 60.000,00 opgenomen voor groot onderhoud. Voor aanloopverliezen is geen post opgenomen. Een van de redenen daartoe was dat op voorhand – met uitzondering van het horecadeel – de verhuur van nagenoeg alle ruimten verzekerd was. Daarnaast wordt bij dit soort berekeningen uitgegaan van een gemiddeld te verwachten resultaat. Voor schommelingen dient een buffer te worden gevormd. De meevaller van de verrekenbare BTW had hiertoe kunnen dienen.

Vraag 9
Wat zijn de (marktconforme) all-in huurprijzen per m² voor maatschappelijke organisaties in:
- De Weemelanden, Koningsweg 28 Vriezenveen
- De Hammer Kringapotheek Rang, Goosensplein 1 Den Ham
- Kulturhus De Klaampe, Beeklaan 1 Westerhaar
- Gezondheidscentrum, Oranjeplein 7-9 Vroomshoop
En wat is - ter vergelijk - de all-in huurprijs per m² voor maatschappelijke organisaties in Het Punt te Vroomshoop?

Antwoord vraag 9:
De marktconforme huurprijzen voor maatschappelijke organisaties zijn in 2010 door de gemeenteraad vastgesteld op € 54,00 (prijspeil 2009) per m2 per jaar (exclusief servicelasten). Voor het Kulturhus te Westerhaar betalen de maatschappelijke organisaties een kostendekkende huurprijs en ontvangen ze ter compensatie een subsidie van de gemeente. Door het beschikbaar stellen van de subsidie is de maatschappelijke huur gelijk aan de commerciële huur. Voor het activiteitencentrum Het Punt te Vroomshoop betalen de maatschappelijke organisaties de maatschappelijke huur. Het Punt ontvangt via de exploitatiebijdrage een compensatie.
- De Weemelanden, Koningsweg 28 Vriezenveen is eigendom van Mijande en heeft de gemeente geen inzicht in de huurprijs.
- De Hammer Kringapotheek Rang, Goosensplein 1 Den Ham is eigendom van de heer Rang
- Kulturhus De Klaampe, Beeklaan 1 Westerhaar (zie bovenstaande)
- Gezondheidscentrum, Oranjeplein 7-9 Vroomshoop wordt ontwikkeld door Weghorst en de huur bedraagt € 115, -- per m2 exclusief servicekosten.

Vraag 10
De RvT van Het Punt stelt twee opties voor om de financiële nood te ledigen.
1. Kwijtschelding van de rente voor 2015, 2016 en 2017 (is € 87.000,- per jaar).
2. Ophoging van de maatschappelijke huur naar een realistisch marktconforme prijs voor ZorgSaam Twenterand en Bibliotheek. Dit zou extra inkomsten genereren van ruim € 40.000,- per jaar
Ad1: De rente die betaald wordt heeft een percentage van 3,2%. Wat is het rentepercentage dat de gemeente Twenterand zelf berekend krijgt voor dit deel?
En de financiële nood is erg hoog, want gezien de liquiditeitspositie kunnen er zeer binnenkort geen salarissen, belastingen, pensioenafdrachten en facturen worden betaald. Daar hoef je geen helderziende voor te zijn. Wat heeft het college tot vandaag d.d. 5 oktober 2015 concreet ondernomen om deze situatie spoedig ter hand te nemen om zo een faillissement te voorkomen? Wat vindt het college van de aangereikte opties van de RvT?

Antwoord vraag 10:
De gemiddelde financieringsrente van de gemeente is 3,5%. Voor het activiteitencentrum is geen specifieke lening aangetrokken. Het college heeft begrip voor de urgentie en komt zo spoedig mogelijk met een voorstel.

 
Bekijk het volledige archief ›
soccerball.png

Topscorer met het voetbalnieuws

Benieuwd naar het laatste voetbalnieuws? Iedere week houden we je op de hoogte. Je leest het op Delta FM.nl.

Naar voetbalnieuws ›
pb000018.jpeg

Uit je dak met de Single Top 30

Luister a.s. zaterdag ook weer naar alle hits uit de Single Top 30, met op het halve uur het Entertainmentnieuws.

Ga naar de hitlijst ›