4°C
Bewolkt
« Terug naar overzicht
Gemeente

Vragen van de GBT over Mijande beantwoord

· 1266× bekeken

GemeenteBelangen Twenterand [GBT] heeft kennis genomen van onrust bij een tiental inwoners/huurder uit de gemeente Twenterand over de woningcorporatie Mijande Wonen. Er wordt gesteld dat het uitgevoerde beleid van Mijande Wonen niet consequent is.
Als voorbeeld van inconsequentie wordt genoemd hoe wordt omgegaan met inwoners die op de wachtlijst staan van Mijande Wonen. Het beleid van Mijande is dat een inwoner ingeschreven moet staan voor hij of zij überhaupt in aanmerking kan komen voor een (sociale) huurwoning. Er staat in een bewonersbrochure geschreven: “De persoon die het langst staat ingeschreven krijgt de woning”.

Volgens de eerder genoemde inwoners/huurders gaat het in de praktijk echter anders. Met name gezins- of familieleden kunnen bij het opzeggen van de (sociale) huurwoning door de oorspronkelijke huurder (lees: bijvoorbeeld moeder, vader of zus/broer) deze woning ‘overnemen’ zonder dat men ingeschreven staat. Deze voorbeelden vallen niet onder urgentiegevallen, zoals op de website wordt vermeld. Juridisch zal het wellicht in orde zijn, maar het is in tegenstelling met inschrijfvoorwaarden. Wie daarover een klacht indient kan dit niet mondeling doen. Uitsluitend schriftelijke klachten worden in behandeling genomen. Hier kan niet iedereen mee overweg.
GBT heeft daarnaast van enkele huurders vernomen dat men de lokale fysieke voorziening hun dorp mist. Men vindt dit een achteruitgang. Het is nu gecentreerd in Vriezenveen. Verder vindt men woonomstandigheden niet optimaal en vraagt zich af welke rol Mijande Wonen hierin oppakt. Wat is de sociale maatschappelijke betrokkenheid van de woningcorporatie ten aanzien van preventie in en rond de huurwoning en ondersteuning op het gebied van de leefbaarheid voor haar huurders?

Noot
Er is weliswaar geen subsidierelatie tussen de gemeente Twenterand en Mijande Wonen, maar er is wel periodiek bestuurlijk overleg tussen beide organisaties. Mijande Wonen heeft een grote rol in het welbevinden van de Twenterandse inwoners (zie doelstelling gemeente Twenterand). Daarom vraagt GBT aan het college dit schrijven bij Mijande Wonen onder de aandacht te brengen en antwoorden te ontvangen op onderstaande vragen.

Vraag 1
Is het college bereid met Mijande Wonen de mogelijkheid te bespreken dat ze in de 4 kernen minimaal een (laagdrempelige) loketvoorziening creëren? Naast de huidige voorziening in Vriezenveen denken we hierbij bijvoorbeeld aan een loket/kantoor in Kulturhus De Klaampe in Westerhaar, Het Punt in Vroomshoop en Goosensplein in Den Ham.
Reactie op inleiding
Rechtstreeks contact met Mijande Wonen
Uw vragen en opmerkingen gaan grotendeels in op de werk- en handelswijze van corporatie Mijande Wonen. We zijn van mening dat uw partij hierover in overleg zou moeten treden met Mijande Wonen
zodat u een rechtstreeks antwoord krijgt. Het klopt dat wij periodiek bestuurlijk overleg met Mijande Wonen voeren en wij zullen dit schrijven ook in dit overleg ter sprake brengen. We zijn in contact getreden met Mijande Wonen ter voorbereiding van de beantwoording van uw vragen.
Regeling inwonende kinderen bij overlijden
Er is een regeling bij Mijande Wonen dat inwonende kinderen als de ouders overlijden in de woning mogen blijven wonen als zij onafgebroken daar hebben gewoond en de woning ook passend kan worden toegewezen binnen de wettelijke regels.

Antwoord vraag 1
Mijande heeft als beleid dat zij in beide gemeenten een klantcontactpunt heeft. Voor de gemeente Dinkelland is dit Denekamp voor de gemeente Twenterand is dit Vriezenveen. Huurders die niet in de gelegenheid zijn om naar het kantoor te komen kunnen dit aangeven per mail of telefoon. Wanneer dit speelt dan komt Mijande Wonen bij de klant thuis op bezoek. Het is daarmee niet nodig op meer locaties een loketvoorziening te creëren.

Vraag 2
Klachten kunnen huurders alleen schriftelijk indien anders worden ze niet in behandeling genomen. Dit werkt drempelverhogend. Wat is hierover de mening van het college, mede gezien de relatie tot de relatief hoge laaggeletterdheid in de gemeente Twenterand? Wordt over dit soort zaken gesproken met Mijande Wonen?

Antwoord vraag 2
Bovenstaande klopt niet. Klachten kunnen ten alle tijde telefonisch, rechtstreeks bij de medewerker of per mail bij Mijande Wonen worden gedaan. Mijande Wonen hanteert dan de interne klachtenprocedure. Dat houdt in dat eerst contact met de betreffende medewerker volgt, is de klacht niet opgelost is er de mogelijkheid met de leidinggevende in gesprek te gaan. Is de klacht dan nog niet naar tevredenheid opgelost dan is de huurder in de gelegenheid om aan te kloppen bij de regionale klachtencommissie (een onafhankelijke door alle Twentse corporaties in het leven geroepen instituut). Hier moet de klacht wel schriftelijk worden ingediend. Dit is de procedure zoals die daar geldt. Misschien is daar de verwarring ontstaan.

Vraag 3
Voor een woning toegewezen te krijgen moet je ingeschreven staan bij Mijande Wonen. Daarna word je geplaatst op een wachtlijst. De praktijk gaat echter anders. Zie alinea 1 en 2 van de vorige pagina. We willen graag een toelichting dan wel verklaring hierover.

Antwoord vraag 3
Deze vraag gaat specifiek in op de handelswijze van Mijande Wonen met betrekking tot woningtoewijzing. We zijn niet diegene die hier antwoord op kan geven. In ons contact met de corporatie hierover heeft zij ons wel een verklaring gegeven. Deze delen we hier met u.
Mijande Wonen: ‘Ons toewijzingsbeleid heeft voorrangregels. In principe krijgt de diegene die het langst ingeschreven staat bij Mijande de aangeboden huurwoning. Woningen die bij aanbieding gelabeld zijn met urgentie zowel sociaal als medisch, senioren, jongeren of grote gezinnen geven voorrang aan de klanten die in aanmerking komen voor dit label (zie onze folder). Ook zijn wij bij het toewijzen verplicht ons aan de regels m.b.t. inkomen te houden en vanaf 1 januari ook passend toe te wijzen op inkomen. Dit kan betekenen dat ook al ben je het langst ingeschreven de woning toch niet toegewezen wordt omdat je inkomen te laag is t.o.v. de huurprijs volgens de wettelijk regels.’

Toelichting vraag 4
Afgelopen week verscheen in TC Tubantia een artikel met de titel ‘Gemeente achter met opvang’. Het artikel sluit als volgt af: “Hij (burgemeester Visser, red.) vertelt dat het lastige materie is. En soms ook vervelend voor personen die nu op de wachtlijst staan voor een woning. Mensen met een verblijfstatus komen boven hen op de wachtlijst te staan.”

Vraag 4
Klopt de afsluitende tekst van het artikel? En zo ja, wat betekent de verdere vertraging voor degene die (boven aan) op de wachtlijst staan? Geef hierbij aan hoeveel weken of maanden vertraging dit geeft, of en hoe dit gecommuniceerd wordt naar de personen op de wachtlijst.

Antwoord vraag 4
Mijande Wonen moet aan de taakstelling voor statushouders voldoen. Op dit moment gaat ongeveer 1 op 10 vrijkomende woningen in Twenterand naar statushouders. Dit heeft nog geen grote gevolgen voor de wachttijden. Mijande Wonen helpt doorgaans iedereen binnen 2 jaar aan een woning. Mijande Wonen en wij maken ons wel zorgen over 2016. De taakstelling wordt flink opgehoogd en dan zal het waarschijnlijk wel effect hebben op ons woningaanbod en de wachttijden als er geen alternatieve oplossingen in gezamenlijkheid kunnen worden bedacht qua huisvesting.
Over de (landelijke) vluchtelingenproblematiek in verhouding met de opdracht voor de gemeente en ‘De chaos bij crisisopvang’ (Tubantia 28/09/2015)

Vraag 5
Wat is het beleid van het college als er (plots) een beroep gedaan op onze gemeente om vluchtelingen tijdelijk op te vangen? Is onze gemeente hierop voorbereid om chaos, zoals in andere dorpen en steden, te voorkomen? Welke accommodaties zijn hiervoor in beeld? Hoe ziet het communicatietraject er uit? En op welke wijze wordt er draagvlak gecreëerd onder onze inwoners?

Antwoord vraag 5
Uw vraag gaat in op de zogenaamde ‘Crisisnoodopvang’. Het betreft hier vluchtelingen die net in Nederland zijn aangekomen en voor een paar dagen opvang moeten hebben om vervolgens aan een AZC te worden toegewezen. Crisisnoodopvang is een kortdurende voorziening.
De raad van Twenterand is hier middels een schrijven van de burgemeester over geïnformeerd.

 
Bekijk het volledige archief ›
soccerball.png

Topscorer met het voetbalnieuws

Benieuwd naar het laatste voetbalnieuws? Iedere week houden we je op de hoogte. Je leest het op Delta FM.nl.

Naar voetbalnieuws ›
pb000018.jpeg

Uit je dak met de Single Top 30

Luister a.s. zaterdag ook weer naar alle hits uit de Single Top 30, met op het halve uur het Entertainmentnieuws.

Ga naar de hitlijst ›