4°C
Bewolkt
« Terug naar overzicht
Politiek

GBT Twenterand stelt schriftelijke vragen aan college

· 1349× bekeken

TWENTERAND - De GBT heeft aan het college van Twenterand vragen gesteld omtrent het voorgenomen wijzigingsplan Tonnendijk 160 om nieuwvestiging bedrijf mogelijk te maken.
Verder stellen ze vragen over de claim van Meijer Pelsdierenfokkerij in LOG Fortwijk en de claim Knoops LOG Fortwijk
Hieronder de tekst van de brief:

Vanaf 2007 zijn er door de gemeenteraad van Twenterand talloze besluiten genomen die betrekking hebben op planologische mogelijkheden en onmogelijkheden voor het buitengebied. Meer specifiek wordt hiermee bedoeld: alle besluiten die betrekking hebben op de ontwikkelingen binnen de reconstructiezonering Landbouwontwikkelings Gebied en Verwevingsgebied.
De gemeenteraad is in haar opdrachten aan het college telkens consistent geweest en die consistentie heeft geresulteerd in de doorvertaling van de wens van de gemeenteraad in het bestemmingsplan. De Raad van State heeft een oordeel geveld over de houdbaarheid van het bestemmingsplan. Aan de hand van deze uitspraak zijn vragen gesteld door onze fractie en is er op 13 november 2013 een raadsdebat gehouden. Het college gaf bij monde van portefeuillehouder Engberts de gemeenteraad de verzekering dat het vingerende bestemmingsplan in combinatie met de “10 voorwaarden binnenplanse wijziging bestemmingsplan 2005 nieuw bouwperceel in LOG gebied” nieuwvestiging van agrarische bedrijven, inclusief intensieve veehouderij, eigenlijk onmogelijk maken. Ook werd er verwezen naar provinciaal beleid dat voorwaarde scheppend is.
In de gemeenteraad en schriftelijk zijn er vragen gesteld over bestaande en eventueel komende aanvragen. Portefeuillehouder Engberts heeft namens het college aangegeven dat “… als er aan één voorwaarde niet voldaan wordt, dan de aanvraag wordt afgewezen”. Destijds versterkte wethouder Engberts deze stelling met het voorbeeld Schuttert. Zowel de portefeuillehouder als meerdere raadsfracties durfden zelfs te voorspellen “… dat er geen aanvragen meer lagen en er in de toekomst geen aanvragen meer zullen komen.”

Vraag 1
Wat is met in achtneming bovenstaande, eerder gestelde vragen en de eerder inhoudelijk gevoerde debatten, de legitimatie van het niet afwijzen van de aanvraag voor de oprichting van een nieuw te bouwen agrarisch bedrijf aan de Tonnendijk 160?
Vraag 2
Het Landschaps Ontwikkel Plan (LOP) is vastgesteld door de gemeenteraad. De doorvertaling van het LOP zou eerst plaatsvinden in de LOG-visie en vervolgens verankerd worden in het bestemmingsplan. De destijds met gemeenschapsgeld opgestelde LOG-Visie gaf vergezeld van een onderbouwing aan dat er aan de Tonnendijk geen nieuwvesting plaats mocht vinden.
a) Hoe verhoud de medewerking van het college zich met het LOP en haar doorvertaling naar de destijds opgestelde LOG-visie.
b) Wat zijn de veranderde inzichten en welk raadsbesluit ligt hieraan ten grondslag?
Vraag 3
Is het meewerkende voornemen van het college gelegitimeerd vanuit de grondslag dat de aanvraag, zijnde de oprichting van een nieuw agrarisch gebouw, met een activiteit die omschreven is als intensieve veehouderij? Zo nee, waaraan legitimeert het college dan haar meewerkende voornemen voor nieuwvestiging?
Vraag 4
a) Van welke index is het college uitgegaan bij de beoordeling van punt twee van de door haar opgestelde ‘verzekeringsvoorwaarden’ om nieuwvestiging tegen te gaan?
b) Welke andere (lees; onafhankelijke derden) zijn geraadpleegd cq. zijn in de gelegenheid gesteld om alternatieve locaties in het gehele reconstructiegebied aan te bieden?
Vraag 5
De gezondheidsaspecten hebben bij elk raadsbesluit hoog, zo niet als hoogste, op de prioriteitenlijst gestaan. Heeft het college voorafgaand aan haar overweging, medewerking te willen verlenen, overwogen de aanvraag te laten vergezellen van een vrijwillige m.e.r. ? Zo nee, waarom niet; mede in relatie tot opmerkingen van de GGD over geurhinder en burgerbewoning?
Vraag 6
Zowel de provincie Overijssel als de gemeenteraad van Twenterand hebben zich uitgesproken over afstandscriteria. Hoe verhoud zich deze uitspraken tot het door de GGD genoemde aspect dat het nieuwe bedrijf op respectievelijk 60 en 70 meter van een burgerbewoning in geplaatst wordt.
Vraag 7, over claim van Meijer Pelsdierenfokkerij in LOG Fortwijk
a) Wat is het standpunt van het college inzake de claim van Meijer Pelsdierenfokkerij?
b) Is het college voornemens de claim van Meijer te honoreren? Hierbij graag een nadere toelichting op het antwoord
Vraag 8, over claim van Knoops LOG Fortwijk
a) Wat is het standpunt van het college inzake de claim van Knoop?
b) Is het college voornemens de claim van Knoops te honoreren? Hierbij graag een nadere toelichting op het antwoord
Vraag 9
Hoever staat het met de voorbereiding van het nieuwe bestemmingsplan voor het gehele buitengebied?


 
Bekijk het volledige archief ›
soccerball.png

Topscorer met het voetbalnieuws

Benieuwd naar het laatste voetbalnieuws? Iedere week houden we je op de hoogte. Je leest het op Delta FM.nl.

Naar voetbalnieuws ›
pb000018.jpeg

Uit je dak met de Single Top 30

Luister a.s. zaterdag ook weer naar alle hits uit de Single Top 30, met op het halve uur het Entertainmentnieuws.

Ga naar de hitlijst ›